بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

شماره حساب ها


شماره حساب بانک ملی

به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان

۰۱۰۲۱۹۰۸۲۴۰۰۲

۰۱۰۵۴۶۵۴۱۱۰۰۱

۰۱۰۶۳۵۵۹۲۵۰۰۳

شماره شبا
IR810170000000106355925003