بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

شماره حساب ها


شماره حساب بانک ملی

به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان

 بابت واریز حق الزحمه های کارشناسی

کارت:5118-9971-9975-6037

0106355925003

شماره شبا
IR810170000000106355925003