بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

ارتباط با ما

فرم انتقادات و پیشنهادات

  نشانی

  بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

  کدپستی:

  7914936899

  تلفن های تماس:

  07633331424 – 07633344336

  نمابر:

  07633331435

   

  * ایمیل دفتر کانون کارشناسان هرمزگان

  kanoonkarshenas@gmail.com

   

  *ایمیل امور مالی کانون جهت ارسال فیشهای حق الزحمه کارشناسی

  malikanoon.K@gmail.com