بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

گروه 1 – منابع آب و معادن
رشته معادن
رشته فلزات
رشته مواد (سرامیک)
رشته مواد (کامپوزیت)
رشته مهندسی آب