بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

کارشناسان محترم رسمی دادگستری هرمزگان(خواهشمند است تمامی فیش های کارشناسی از طریق ایمیل malikanoon.K@gmail.com به امور مالی کانون ارسال گردد)

کارشناسان محترم رسمی دادگستری هرمزگان(خواهشمند است تمامی فیش های کارشناسی از طریق ایمیل malikanoon.K@gmail.com به امور مالی کانون ارسال گردد)

  اطلاعیه کارشناسان محترم رسمی  دادگستری هرمزگان  درخصوص  فیش های حق الزحمه کارشناسی بدینوسیله باطلاع میرساند ،  خواهشمند است  تمامی فیش های کارش... ادامه متن

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲رئیس قوه قضاییه

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲رئیس قوه قضاییه

  تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی د... ادامه متن