بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

توضیحات درباره بخشنامه ها