بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

اعضاء هیئت مدیره

                       اعضای هیات مدیره کانون

 

1 عطا اله جمالی رئیس هیئت مدیره (رئیس کانون)
2 سید حسن حسینی نائب رئیس هیئت مدیره(عضو اصلی)
3 سید محمدنور موسوی  عضو اصلی و امور مالی کانون
4 محمدرضا خادمی عضو اصلی و دبیر کانون
5 محمد مالکی زاده عضو اصلی 
6 عبدالمجید سمایی بازرس اصلی کانون
7 سیف اله غفاری بازرس اصلی کانون
8 محمدنور امیری خمیری دادستان کانون